ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣΑΛΜΥΡΗΣ …

0
932

Προυπολογισμού Μελέτης : 51,600,00€  Ποσού 18.309,68€(χωρίς Φ.Π.Α.) και 22.704,00€(με Φ.Π.Α.) ​ Στα γραφεία του Δήμου Γόρτυνας υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου:<<Εργασίες επισκευής και συντήρησης ∆ημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Αγίου Θωμά ∆ήμου Γόρτυνας>> Προϋπολογισμού Μελέτης : 51.600,00€ και Κωδ. Προϋπολογισμού:64.7326.0507με την Εταιρεία ‘’Χ.ΛΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.’’, η οποία καλείται εφεξής ανάδοχος του έργου. ​Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 52/2017µελέτη ο ∆ήµος Γόρτυνας πρόκειται να προβεί σε εργασίες επισκευής και συντήρησης του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίου θωμά Δήμου Γόρτυνας.​Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων (φεγγίτες), χρωµατισµούς εσωτερικά του ∆ηµοτικού Σχολείου, επίστρωση µε βιοµηχανικό δάπεδο και στεγανωτική επίστρωση δώµατος µε τσιµεντοειδή υλικά του Νηπιαγωγείου. ​Ο συνολικός προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 51.600,00€ και αναλύεται σε:

 
Δαπάνη Μελέτης
Δαπάνη μετά την έκπτωση
Δαπάνη Εργασιών
  30.278,56€ 
   13.322,57€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου(ΓΕ+ΟΕ)
    5.450,14€ 
     2.398,06€
Απρόβλεπτα(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ)που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156παρ.3.(α)ν.4412/2016
    5.359,31€
     2.358,09€
Αναθεώρηση σύμφωνα με  το άρθρο 153 του ν. 4412/2016
      524,90€
        230,96€
Φ.Π.Α. 24%
 9.987,10€
      4.394,32€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
51.600,00€
  22.704,00€ με Φ.Π.Α. μετά την έκπτωση

 ​Το έργο χρηµατοδοτείται από το Π.∆.Ε.(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) σύμφωνα με τηνυπ.αριθµό 174442/23.08.2017 απόφαση χρηµατοδότησης της Περιφέρειας Κρήτης µε Α∆Α:ΩΖ8Ψ7ΛΚ-ΞΑΦ και CPV:45214210-5(Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης), µε το ποσό των 51.600,00 €. 

Προϋπολογισμού Μελέτης : 60.000,00 € Ως χρηματοδοτούμενο υποέργο με Κ.Α.2014ΕΠ00200006 της ΣΑΕΠ002(Απόφαση χρηματοδότησης Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ:6ΣΤΙ7ΛΚ-1ΒΣ)Ποσού 26.129,03€(χωρίς Φ.Π.Α.) και 32.400,00€(με Φ.Π.Α.)  ​Υπογράφηκε σήμερα στα γραφεία του Δήμου Γόρτυνας  η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: <<Εργασίες ανάπλασης – αναβάθµισης τµήµατος οδού έµπροσθεν εισόδου αύλειου χώρου Ιερού Ναού Παναγίας Αλµυρής >> Προϋπολογισμού Μελέτης : 60.000,00€ και Κωδ. Προϋπολογισμού: 64.7323.0510 με την Εταιρεία ‘’Χ.ΛΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.’’, η οποία καλείται εφεξής ανάδοχος του έργου.​Σύμφωνα με την υπ’αριθμό 66/2017µελέτη ο ∆ήµος Γόρτυνας θα προβεί σε εργασίες  αναβάθµισης τµήµατος της οδοποιίας (αγροτική οδός) η οποία διέρχεται έµπροσθεν της εισόδου του αύλειου χώρου του Ιερού Ναού Παναγίας Αλµυρής.​Συγκεκριµένα προβλέπεται να γίνει καθαίρεση των υφιστάµενων σαθρών τσιµέντων του δρόµου, γενικές εκσκαφές και κατασκευή επιχωµάτων για τη διαµόρφωση του οδοστρώµατος, τσιµεντόστρωση του διαµορφωµένου οδοστρώµατος µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, µε χρήση δοµικού πλέγµατος, καθώς και κατασκευή κάθετων ζωνών (πλάτους 80 εκ. έως 1 µέτρο), ανά 7 µέτρα περίπου µε κυβόλιθους από φυσικούς λίθους.​ Επίσης προβλέπεται η κατασκευή φρεατίου οµβρίων υδάτων, λίθινων απλών καθιστικών, µικρών τοίχων από αργολιθοδοµή, καθώς και ξύλινης περίφραξης σε τµήµα κατά µήκος του ρέµατος.​Ο συνολικός προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 60.000,00€ και αναλύεται σε:

 
Δαπάνη Μελέτης
Δαπάνη μετά την έκπτωση
Δαπάνη Εργασιών
  35.576,25€ 
   19.211,17€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου(ΓΕ+ΟΕ)
    6.403,72€ 
     3.458,01€
Απρόβλεπτα(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ)που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156παρ.3.(α)ν.4412/2016
    6.297,00€
     3.400,38€
Αναθεώρηση σύμφωνα με  το άρθρο 153 του ν. 4412/2016
      110,13€
        59,47€
Φ.Π.Α. 24%
 11.612,90€
      6.270,97€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
60.000,00€
  32.400,00€ με Φ.Π.Α. μετά την έκπτωση

​Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων σύµφωνα µε το υπ. αριθµό 182528/5.9.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης, µε Α∆ΑΜ:6ΣΤΙ7ΛΚ-1ΒΣ και CPV:45112730-1 (Εργασίες διαµόρφωσης τοπίου για οδούς – αυτοκινητόδροµου). Ο Δήμος Γόρτυνας ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη.​​.