ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΙ ΣΟΚΑΡΑ…

0
445
 Για την εκτέλεση του έργου:‘’Αναβάθμιση τρημάτων αγροτικής οδού οικισμού Καστελίου ∆. Γόρτυνας (περιοχή”Χαλίκι”) ‘’Προϋπολογισμού Μελέτης : 25.000,00€,(11.290,32€ χωρίς Φ.Π.Α. και 14.000,00€ με Φ.Π.Α.)ως χρηματοδοτούμενο υποέργο με Κ.Α. 2014ΕΠ00200006 της ΣΑΕΠ 002(Απόφαση χρηµατοδότησης Περιφέρειας Κρήτης µε Α∆Α:6ΣΤΙ7ΛΚ-1ΒΣ) ​Στα Γραφεία του Δήμου Γόρτυνα υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: <<Αναβάθμιση τµηµάτων αγροτικής οδού οικισμού Καστελίου ∆. Γόρτυνας (περιοχή ”Χαλίκι”) >>, Προϋπολογισμού Μελέτης:25.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.: 64.7323.0511 του προυπολογισμού του έτους 2017, με την εταιρεία ‘’Ι.Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Ε.’’, η οποία καλείταιεφεξής ανάδοχος του έργου. ​Ο ∆ήµος Γόρτυνας προτίθεται να προβεί µε την παρούσα µελέτη(Αρ.μελέτης:53/2017), στην εκτέλεση τσιµεντόστρωσης τµηµάτων αγροτικής οδού, στην περιοχή ”Χαλίκι”, της περιφέρειας Τ.Κ. Καστελίου.Συγκεκριµένα, προβλέπεται να γίνει τµηµατική τσιµεντόστρωση της αγροτικής οδού µε χρήση δοµικού πλέγµατος, συνολικού µήκους τσιµεντόστρωσης 400 µέτρων περίπου, µε µέσο πλάτος τσιµεντόστρωσης 3,0 µέτρα. Η τσιµεντόστρωση θα εκτελεστεί κυρίως στα τµήµατα της οδού που έχουν µεγάλη κλίση, καθώς και σε σηµεία διέλευσης οµβρίων υδάτων.  ​Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και σύμφωνα με την υπ’ αριθµό 182528/05.09.2016 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης µε Α∆Α:6ΣΤΙ7ΛΚ-1ΒΣ, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.2014ΕΠ00200006 της ΣΑΕΠ 002 του έργου ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ΄΄. ​