ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ …

0
439

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ
Συνάδελφοι,

Σας
παραθέτω τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να χορηγηθεί άδεια
άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να
υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.
Αίτηση εκπαιδευτικού όπου θα αναγράφεται το διάστημα για το οποίο θα
απασχοληθεί (με ημερομηνία έναρξης-λήξης), ο φορέας απασχόλησης, ο τόπος
και το είδος της εργασίας που θα παράσχει ο εκπαιδευτικός, οι
εβδομαδιαίες ώρες και το ωράριο απασχόλησης καθώς και η αμοιβή που θα
λαμβάνει (όπως αναγράφεται στη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης-  

2. Βεβαίωση από το φορέα απασχόλησης που θα πρέπει να αναγράφει:
Α) Ημερομηνία έναρξης-λήξης και διάρκεια έργου.
Β) Ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης του εκπαιδευτικού.
Γ)
Τόπο και είδος της εργασίας. (Δεν ισχύει πια ο περιορισμός των 10 ωρών
την εβδομάδα αλλά ισχύει το όριο στις μηνιαίες αποδοχές που μπορεί να
λαμβάνει ο εκπαιδευτικός 
Δ)
Την αμοιβή ή την ωριαία αντιμισθία που θα λαμβάνει ο εκπαιδευτικός. (Η
μηνιαία αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις μηνιαίες αποδοχές της
οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
104, παρ. 2 του Συντάγματος). 

3.
Βεβαίωση από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο
εκπαιδευτικός που θα βεβαιώνει ότι δεν θα παρακωλύεται το εκπαιδευτικό
του έργο και ότι το ιδιωτικό έργο με αμοιβή θα πραγματοποιείται εκτός
του εργασιακού ωραρίου του εκπαιδευτικού.
Ως
ημερομηνία έγκρισης του ιδιωτικού έργου θεωρείται η ημερομηνία
συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ και δεν μπορεί να δοθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού
έργου με αναδρομική ισχύ. Γι’ αυτό οι αιτήσεις τους οπωσδήποτε θα πρέπει
να γίνουν πριν την ημερομηνία έναρξης του ιδιωτικού τους έργου

Χρήστος Βογιατζής 
ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ