ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΑΚΡΙΩΝ…

0
696

Προυπολογισμού Μελέτης : 43,000,00€, ως χρηματοδοτούμενο υποέργο με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ002(Απόφαση χρημ.Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ: ΩΟΤΒ7ΛΚ-ΥΑ5Ποσού 14.911,28€(χωρίς Φ.Π.Α.) και 18.489,99€(με Φ.Π.Α.) ​​Στα γραφεία του Δήμου Γόρτυνας υπογράφηκε στις 2 Μαϊου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου:<< ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΑΚΡΙΩΝ, µε προϋπολογισµό 43.000,00€ >> Προϋπολογισμού Μελέτης : 43.000,00€ και Κωδ. Προϋπολογισμού: 64.7326.0529 με την εταιρεία : ΄΄Ι.Κ.ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Ε.’’ , η οποία  καλείται εφεξής ανάδοχος του έργου.

 
 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 51/2017µελέτη ο ∆ήµος Γόρτυνας πρόκειται να προβεί σεεργασίες που αφορούν την πλακόστρωση του περιβάλλοντα χώρου του Ι.Ν. Αγ. Χριστοφόρου οικισµού Μοριά Τ.Κ. Άνω Ακρίων, καθώς και την τσιµεντόστρωση της εισόδου που οδηγεί στην αίθουσα της ενορίας. Με την τσιµεντόστρωση της εισόδου αυτής αποκαθιστάται η προσπέλαση προς τηναίθουσα της ενορίας. Με την πλακόστρωση του Ι.Ν. Αγ.Χριστοφόρου οικισµού Μοριά Τοπικής Κοινότητας Άνω Ακρίων αποκαθιστάται η πρόσβαση προς το ναό.Η πλακόστρωση θα γίνει µε ακανόνιστες πλάκες τοπικής προέλευσης.  ​Το έργο χρηµατοδοτείται από “Προγραµ.Δηµ.Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.)” µε τηνυπ.αριθµό 174428/23-8-2017 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ : ΩΟΤΒ7ΛΚ-ΥΑ5) και CPV:45431000-7(Εργασίες πλακόστρωσης).​Ο συνολικός προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 43.000,00€ και αναλύεται σε:

 
Δαπάνη Μελέτης
Δαπάνη μετά την έκπτωση
Δαπάνη Εργασιών
  25.464,00€ 
   10.949,52€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου(ΓΕ+ΟΕ)
    4.583,52€ 
     1.970,91€
Απρόβλεπτα(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ)που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156παρ.3.(α)ν.4412/2016
    4.507,13€
     1.938,06€
Αναθεώρηση σύμφωνα με  το άρθρο 153 του ν. 4412/2016
      122,77€
       52,79€
Φ.Π.Α. 24%
   8.322,58€
    3.578,71€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
43.000,00€
18.489,99€ με Φ.Π.Α. μετά την έκπτωση 

 Ο Δήμος Γόρτυνας ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και την Περιφερειακή Σύμβουλο Κα Πόπη Δασκαλάκη.