ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΛΑΡΑΝΙΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ…

0
473
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες, οι οποίες εκτελούνται για  την αποπεράτωση του έργου: ΄΄Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης γεώτρησης Λαρανίου Δ.Ε. Αγ.Βαρβάρας Δ. Γορτυνας΄΄, με προϋπολογισμό 90.000,00€ με Φ.Π.Α. και Κωδ. Προϋπ/σμού: 63.7312.0562.

 Το έργο αφορά στην αντικατάσταση τμήματος υπόγειου δικτύου ύδρευσης για τημεταφορά του ύδατος από τη γεώτρηση, η οποία βρίσκεται στην περιοχή “Χαλέπα ή Γεώτρηση” της Τ.Κ. Λαρανίου, προς τη δεξαμενή ύδρευσης που βρίσκεται στην τοποθεσία ”Πλακούρα” και η οποία υδρεύει τους οικισμούς Μουλίων, Αγίου Θωμά, Αγίας Βαρβάρας και Μεγάλης Βρύσης.Το υφιστάμενο δίκτυο είχε κατασκευαστεί το 1998 και είναι από χαλυβδοσωλήνεςχωρίς εσωτερική – εξωτερική προστασία. Το τμήμα το οποίο παρουσιάζει συνεχή προβλήματα διαρροών λόγω διάβρωσης του σωλήνα, είναι μήκους 1.100 μέτρων περίπου, ενώ με την παρούσα μελέτη(αρ.μελέτης: 11/2017), προβλέπεται να αντικατασταθεί το δυσκολότεροτμήμα, μήκους περίπου 800 μέτρων.Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες πιέσεις (32 ατμ) στις οποίες λειτουργεί το δίκτυο, αλλά και του κόστους, η υπηρεσία κατέληξε στη χρήση σωλήνων ελατού χυτοσιδήρου κλάσης C40 στη διατομή του υφιστάμενου δικτύου, DN200. 

Ανάδοχος του έργου μετά από ανοικτό διαγωνισμό και όλες τις νόμιμες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν έχει αναδειχθεί η Εταιρεία <<ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΤΕΕ>> με μέση έκπτωση 51,91%, η οποία είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 90.000,00€ με Φ.Π.Α.και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών
  53.262,48€ 
   25.612,59€ μετά την έκπτωση
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου(ΓΕ+ΟΕ)
    9.587,25€ 
    4.610,27€ μετά την έκπτωση 
Απρόβλεπτα(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ)που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου156παρ.3.(α)ν.4412/2016 
    9.427,46€
    4.533,43€ μετά την έκπτωση
Αναθεώρηση σύμφωνα με  το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 
     303,46€
        145,93€ μετά την έκπτωση
Φ.Π.Α. 24%
 17.419,35€
      8.376,53€ μετά την έκπτωση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
90.000,00€
  43.278,75€ με Φ.Π.Α. μετά την έκπτωση

 Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημ. Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Περιφέρειας Κρήτης, με το ποσό των 90.000,00€, σύμφωνα με την υπ. αριθμό 205525/20.10.2016 Απόφαση με ΑΔΑ:7ΣΖ87ΛΚ-ΛΡΒ.