ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ – «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ∆ΕΚΑ»…

0
468

Το ποσό ανέρχεται στις 138.350,00€.
• Φορέας υλοποίησης ορίζεται ο ∆ήµος Γόρτυνας.
• Προϊσταµένη Αρχή ορίζεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Γόρτυνας.
• ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Γόρτυνας.
• Η παραπάνω πίστωση που εγκρίνεται µε την απόφαση αυτή περιορίζεται αυτοµάτως στο ποσό του συµφωνητικού της εργολαβίας που προέκυψε, µε αντίστοιχη προσαρµογή του ΦΠΑ, των απροβλέπτων και της αναθεώρησης στο ποσό της σύµβασης.
• Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 160911/22.12.2014 απόφασή µας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ