Οι ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ…

0
625
                                 Γυμνάσιο Αγίων Δέκα
Τάξη Α΄
Βελιδάκη Καλλιόπη -Μαρία            19 10/14
Κυρλάκη Μαρίνα                            19  9/14
Κογεράκη Κωνσταντίνα                 19  1/14
Βοσκάκη   Χρυσάνθη                        18  12/14
Δουλγεράκης Μιχαήλ                       18  8/14
Πρεκατσουνάκης Στυλιανός             19  4/14
Σαββάκη   Χρυσή -Σωτηρία              19  3/14
Μυτιληνού  Αναστασία -Μαρία         18   7/14
Τάξη Γ΄
Τσιφλίκου Ουέντι                                 18  9/14
Φανουράκης Ηλίας                             18   9/14