ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8-08-2017 Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ…

0
391
  
                                   

Πρόσκληση Σύγκλησης  18ης  2017 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
        Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 8-8-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:
    Εισηγητής Δήμαρχος  κ. Αρμουτάκης Γεώργιος
1. Πρόσληψη τακτικού προσωπικού καθαριότητας για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
2. Επανέναρξη της εκπόνησης του ερευνητικού έργου με α/α 85781 και τίτλο «Έρευνα των εδαφοϋδρολογικών συνθηκών του αγροκτήματος Μαγαρικαρίου και αναζήτηση του βέλτιστου συστήματος άρδευσης του».
3. Επανέναρξη της εκπόνησης του ερευνητικού έργου με α/α 85782 και τίτλο «Έρευνα των παροχετευτικών προβλημάτων των ομβρίων Τυμπακίου, Προτάσεις αντιμετώπισης τους».
4. Επανέναρξη της εκπόνησης του ερευνητικού έργου με α/α 85780 και τίτλο «Έρευνα των δυνατοτήτων απομείωσης των πλημμυροφορτίων των χειμάρρων «Κληματιανό Ρέμα» και «Γριάς Ρέμα».
5. Έγκριση της με αρ. 18/2017 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Ζαρού».
6. Έγκριση της αρ. 5/2017 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου».
7. Έγκριση της με αρ. 8/2017 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και αναβάθμιση 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Μοιρών».
8. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προσθήκη στο Δημοτικό κτήριο πλατείας Δασκαλογιάννη».
9. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή υποστέγου PELLETS».
     Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος
10. Τροποποίηση Π/Υ οικονομικού έτους 2017 και μεταφορά ποσού 10.000,00 ευρώ από το αποθεματικό στον Κ.Α. 10.7135.0004 με τίτλο «Προμήθεια Κλιματιστικών».
11. Τροποποίηση Π/Υ οικονομικού έτους 2017 με μεταφορά ποσού 17.699,68 ευρώ από το αποθεματικό στον Κ.Α. 15.6013 με τίτλο «ΕΦΑΠΑΞ  βοήθημα του Ν. 103/75».
12. Παράταση μισθώματος ακινήτου ιδιοκτησίας Αγροτικού Συνεταιρισμού Πόμπιας.
13. Έγκριση προϋπολογισμού 2017 κληροδοτήματος Λαντζουράκη.
14. Ανάθεση σε λογιστικό γραφείο τη λογιστική παρακολούθηση των βιβλίων κληροδοτήματος Λαντζουράκη.
15.  Έγκριση διενέργειας της δημόσιας σύμβασης προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια  καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Σχολικές Επιτροπές Α’ και Β’ βαθμού) για ένα έτος», με την διαδικασία ανάθεσης του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με εκτιμώμενη αξία ίση του ποσού των 259.158,78 ευρώ (μαζί με το Φ.Π.Α.). 
16. Διάθεση πιστώσεων για δαπάνες πραγματοποίησης τιμητικής εκδήλωσης για τον εορτασμό μνήμης των τοπικών ηρώων πεσόντων από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στο Τραχίλι Βοριζίων και στα Σκούρβουλα.
     Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Γκιαουράκη-Ματθαιάκη Παρασκευή
17. Υπογραφή δηλώσεων υιοθεσίας αδέσποτων ζώων.
18. Μετακινήσεις Δημάρχου και Αιρετών.
                                                                           
Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ. 
                                            
 Νικολακάκης  Ιωάννης