ΓΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ…

0
453
Ενημέρωση από το Δήμο Φαιστού και τη Διοικητική Επιτροπή του Εθνικής Άμυνας για την παραχώρηση του Στρατοπέδου Νικολούδη στις Μοίρες:ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 21
1. Η Διοικητική Επιτροπή του Ταμείου Εθνικής Άμυνας αποτελούμενη,
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4407/1929, όπως ισχύει με τις αντικαταστάσεις δια του Α.Ν. 478/1968, του άρθρου 1 του Ν.Δ. 132/1974, καθώς και του άρθρου 12 του Ν. 2448/1996, από τους:
α. Παναγιώτη Καμμένο Υπουργό Εθνικής Άμυνας ως Πρόεδρο β. Ευκλείδη Τσακαλώτο Υπουργό Οικονομικών γ. Ευάγγελο Αποστολάκη Ναύαρχο, Αρχηγό ΓΕΕΘΑ δ. Αλκιβιάδη Στεφανή ε. Νικόλαο Μανούρη Αντγο, Αρχηγό ΓΕΣ Αντγο, ΓΕΠΣ -Β΄ Υπαρχηγό ΓΕΣ (ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ) στ. Αντώνιο Νομικό Αντγο, A΄ Υπαρχηγό ΓΕΣ (ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ)
ως μέλη, και τον Ανχη (ΜΧ) Νικόλαο Γεραρχάκη που ορίσθηκε με το υπ’ αρ. 3/12-4-2017 Πρακτικό της ΔΕ/ΤΕΘΑ ως Γραμματέας της ΔΕ/ΤΕΘΑ, συνήλθε σήμερα την 1 Νοε 2017 και αφού έλαβε υπόψη:
(1) Ν.4407/1929 «Περί συστάσεως ΤΕΘΑ» και το από 5/07-02-1930 εκτελεστικού τούτου Π.Δγμα, καθώς και τις διατάξεις των τροποποιητικών Νόμων,
(2) Το άρθρο 84 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-9-2010 τ.Α΄),
(3) Το Φ.900/258/415118/Σ.3170/23 Οκτ 15/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ/1/1β,
(4) Το Φ.914.2/12/27/1751/Σ.353/8 Μαϊ 17/ΤΕΘΑ/1ο/1β,
(5) Την υπ’ αρίθμ.11/22-5-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού,
(6) Την με Αριθμ. Πρωτ. 9241/6 – 6 – 2017 Επιστολή του Δήμου Φαιστού.Αποφασίζει και εγκρίνει
α. Την κατά χρήση παραχώρηση για 40 έτη, του Στρατοπέδου «ΤΧΗ(ΠΖ) ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ», έκτασης 48.129 m2, το οποίο βρίσκεται στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης, στο Δήμο Φαιστού, με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία του Διοικητικού Κέντρου Μεσσαράς, σύμφωνα με τα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα (Φύλλο 1 και Φύλλο 2) της 20-7-1976, κλίμακας 1:500 της ΤΟΜΣ
β. Η υπόψη παραχώρηση πραγματοποιείται με το άρθρο 84 του Ν.3883/2010 και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
(1) Ανταποδοτικά οφέλη υπέρ ΤΕΘΑ
(α) Σε Α΄ φάση, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση των απαραιτήτων σχετικών και αναγκαίων προκαταρκτικών διαδικασιών και μελετών, καταβολή υπέρ ΤΕΘΑ οικονομικού ανταλλάγματος, στην ελάχιστη δυνατή βάση. Το υπόψη χρονικό διάστημα (περίοδος χάριτος) το οποίο προσδιορίζεται σε 5 έτη, το δε ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα καθορίζεται στις 21.000€ ετησίως (1.750€ ανά μήνα).
(β) Σε Β΄ φάση, με τη λήξη της πενταετούς περιόδου χάριτος, και από το έκτο έτος της παραχώρησης, το ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα καθορίζεται στο ύψος των 34.800€ ετησίως ήτοι 2.900€ ανά μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως. Η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο 75% της μεταβολής του Δείκτη Καταναλωτή (ΔΤΚ), όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ και όχι μικρότερη του +1% του ισχύοντος μισθώματος μέχρι και τη λήξη της συμφωνίας παραχώρησης.
(γ) Συμμετοχή του ΤΕΘΑ, σε ποσοστό 15% επί των μισθωμάτων που θα προκύψουν, σε οποιασδήποτε μορφής εμπορική δραστηριότητα, τυχόν αναπτυχθεί, κατά τη διάρκεια λειτουργίας, του εν λόγω Διοικητικού Κέντρου.
(δ) Εφόσον παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα διάρκειας επτά (7) ετών, από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να επιτευχθεί πλήρως ο σκοπός της υπόψη παραχώρησης χρήσης, ήτοι η κατασκευή και λειτουργία του Διοικητικού Κέντρου Μεσσαράς, τότε θα :
1/ Αρθεί η παραχώρηση χρήσης, με νέα απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΤΕΘΑ.
2/ Επιβληθεί ρήτρα ίση με το 100% του ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος, το οποίο θα είχε ισχύ από τον 6ο χρόνο της παραχώρησης, ήτοι 34.800€.
(ε) Οι πάσης φύσεως, κατά την κείμενη νομοθεσία τεχνικοοικονομικές μελέτες και διαδικασίες χρηματοδότησης, καθώς και εκτέλεσης των απαραιτήτων έργων είναι αποκλειστικής ευθύνης (οικονομικής ή άλλης) και αρμοδιότητας του Δήμου Φαιστού.
(στ) Αν κατά το στάδιο της μελέτης, προκύψουν επιπλέον κτηριολογικές ανάγκες, που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα κτηριακή υποδομή και απαιτηθεί η κατασκευή νέων κτηρίων ή η αποξήλωση παλαιών κατασκευών ή η προσθήκη νέων υποδομών και δικτύων, θα απαιτηθεί η σύμφωνη γνώμη του ΤΕΘΑ. Στην περίπτωση αυτή και μετά τη λήξη της σύμβασης, οι υποδομές ή τα κτήρια που κατασκευασθήκαν από το Δήμο Φαιστού, θα περιέλθουν αυτοδικαίως στην ιδιοκτησία του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, παραιτούμενου του Δήμου ρητά και ανεπιφύλακτα, από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης από την αιτία αυτή.
(ζ) Σε περίπτωση που προκύψουν έκτακτοι λόγοι Εθνικής Ασφάλειας, δυνάμενοι χρονικά να λάβουν χώρα μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμος Φαιστού έχει την υποχρέωση εντός τριών(3) ημερών, να εκκενώσει και να παραδώσετε το σύνολο ή τμήμα του υπόψη χώρου (αναλόγως των επικρατουσών επιχειρησιακών συνθηκών), συμπεριλαμβανομένων και των υποδομών κοινής ωφελείας, στη Στρατιωτική Υπηρεσία.
3. Η υπογραφή, της υπόψη σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την υπογραφή του παρόντος πρακτικού. Σε αντίθετη περίπτωση, αίρεται η ισχύς του παρόντος, κατόπιν νέας αποφάσεως της ΔΕ/ΤΕΘΑ.
4. Εξουσιοδοτεί το Δντή του ΤΕΘΑ, για τις περαιτέρω ενέργειες.
5. Το παρόν να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του διαδικτύου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
β. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΝγ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
Ακριβές Αντίγραφο
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Νικόλαος Γεραρχάκης
Ανχης(ΜΧ)
δ. ΓΕΠΣ-Β΄ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ (ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ε. Α΄ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ (ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ