ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΨΕ 20:00 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ…

0
493

Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά τη διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρόνου απαίτησής τους με αποτέλεσμα να υπάρχει παραγραφή της οφειλής.α) Οφειλές που παρέλαβε ο Δήμος από τις εκκαθαρίσεις των πρώην δημοτικών επιχειρήσεων.Από το προϊόν της εκκαθάρισης που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο των πρώην δημοτικών επιχειρήσεων ΔΕΠΑΒ ΔΑΤΕΡ ΚΕΣΣΥ ΚΕΠ ΔΑΤΕΓ, δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό της τάξης των343.056,97€ που παραγράφεται προς όφελος του Δήμου. Και αυτό διότι η καταχώρηση τους έγινε μετά την παραλαβή της εκκαθάρισης από το Δ.Σ του Δήμου. Επιπλέον σε κάποιες από τις παραπάνω πρώην  δημοτικές επιχειρήσεις κατά την παράδοση του προϊόντος της εκκαθάρισης τους δεν παραδόθηκαν τιμολόγια παρά μόνο μια κατάσταση με ποσό οφειλής και ονοματεπώνυμο δικαιούχου. Επομένως οφειλές που παρουσιάστηκαν μετά την ημερομηνία λήξης και εκκαθάρισης των εταιρειών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση των εκκαθαριστών λογιστών, δεν αναγνωρίζονται.β Οφειλές σε εφημερίδες μέχρι έτος 2011.Το Γενικό Σύνολο αυτής της κατηγορίας ανέρχεται σε ποσό 30.261,41 €γ) Οφειλές μέχρι και το οικονομικό έτος 2010Το Γενικό Σύνολο της οφειλής ανέρχεται σε ποσό 53.979,14€δ) Μισθοδοσίες μόνιμου προσωπικού.Το Γενικό Σύνολο της οφειλής ανέρχεται σε ποσό 3.074,38 €Το Γενικό Σύνολο των τιμολογίων που παραγράφεται το ποσό της οφειλής υπέρ του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 430.371,90 €Επιπλέον στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται θέματα όπως η αναγνώριση οφειλών της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Γόρτυνας ( ΔΑΤΕΓ), η λύση της σύμβασης μίσθωσης του τουριστικού περιπτέρου της Γόρτυνας και η διαγραφή ποσού 14.000 ευρώ από μισθώματα, η διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ανωτέρω περιπτέρου σε νέο πλειοδότη, η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης αλλά και η αναγνώρισης οφειλής για τους υδρονομείς που απασχολήθηκαν το 2015 και το 2016 που ο Δήμος δεν είχε εγκεκριμένο προϋπολογισμό.Και τέλος η έγκριση μελέτης και σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γόρτυνας και της Περιφέρειας Ηρακλείου για την εκτέλεση του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΝΑ, ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ» προϋπολογισμού 198.000,00 €, που είχε προκαλέσει αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια.