ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ 15ης 2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ…

0
391

Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 13-7-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιςτού με τα παρακάτω θέματα: Ο λόγος της έκτακτης συνεδρίασης είναι η με αρ. πρωτ. Οικ. 22159/30-6-2017 εγκύκλιος 19 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/τ.Α’) – Πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα».                       Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γκιαουράκη-Ματθαιάκη Παρασκευή 

  1. Έγκριση αποστολής ηλεκτρονικού αιτήματος που εστάλη στο Υπουργείο Εσωτερικών για την πλήρωση ΔΥΟ -2- κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών καθαριότητας – φωτισμού.
  2. Έγκριση της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-3-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7η Ιουνίου 2017.

                                                                                                   Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.                                                                                               Νικολακάκης  Ιωάννης