ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΠΟΨΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΙΣΤΟΥ…

0
785

 1. κ. Δήμαρχο, Αντιδημάρχους –Δημοτικούς Συμβούλους.
 2. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.
 3. Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.
 4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων.
  Πρόσκληση Σύγκλησης 17ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σας καλούμε σε τακτική συνεδρίασητου Δ.Σ. που θα γίνει την 02-08-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στοΔημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:
  Ο Δ.Σ. Τσικνάκης Γεώργιος δεν προσκλήθηκε στη συνεδρίαση σε εφαρμογή της αριθμ. 91/27-05-2019 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  Ο Δ.Σ. Μαυράκης Γεώργιος προσκλήθηκε κανονικά στη συνεδρίαση λόγω κατάθεσης προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της αριθμ. 91/27-05-2019 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  Εισηγητής Δήμαρχος κ.

Έγκριση για την υποβολή πρότασης με τίτλο :

«Δημιουργία Θεματικού Πάρκου Αστερουσίων & Υποστηρικτικών Κτισμάτων Πάρκου
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Δημιουργία Υποστηρικτικών Κτισμάτων Πάρκου
ΥΠΟΕΡΓΟ2: Σήμανση – Προβολή περιπατητικών διαδρομών του “Θεματικού Πάρκου” Αστερουσίων»
στα πλαίσια της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ) , ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣH: 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
& Έγκριση για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Τίτου Τυμπακίου», στα πλαίσια της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ) , ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣH: 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ.
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΑΤΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΜΜΟΥ
» στα πλαίσια της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLID/LEADER», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ), ΥΠΟΜΕΤΡΟ Ανατολικής Κρήτης.

19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣΗ: 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLID/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ.

Ανάληψη μέρους οφειλής από την υπ’ αρ. 53/2019 απόφαση του Εφετείου Έκθεση εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Π/Υ οικ. έτους 2019.

Έκθεση εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Π/Υ οικ. έτους 2019.

Τροποποίηση του προϋπολογισμού, για Εργασίες Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών, Μισθοδοσίας και Υπηρεσίες Λειτουργικής Υποστήριξης.

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 με μεταφορά από τον ΚΑ 3123.0002 του σκέλους των εσόδων μέσω αποθεματικού με δημιουργία νέου ΚΑ 1322.0064 με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» ποσού 202.000,00 ευρώ.

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στον Σύλλογο Γυναικών Αντισκαρίου.

Ανανέωση παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Λαγολιού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαγολιού «Ο ΚΑΡΤΑΛΟΣ».

Μετακινήσεις Δημάρχου και Αιρετών.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Νικολακάκης Ιωάννης