ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ…

0
780

Συνολικό κόστος πράξης: 1.488.000,00€.

​​Εγκρίθηκε σύμφωνα με την με αριθ.πρωτ. 2852/05.04.2018 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης(Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ) και με Α.Δ.Α.:ΨΙ67465ΧΙ8-ΛΩΖ, η ένταξη της Πράξης <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ>> στον Άξονα Προτεραιότητας <<ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)>> του Ε.Π. << Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη>>.

​​Πιο συγκεκριμένα η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την με υπ’αριθ.πρωτ.11464/15.07.2016 αίτηση του Δήμου Γόρτυνας με τα συνημμένα αυτής σε ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ, για την ένταξη της Πράξης <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ>> MIS (5001815) στο πλαίσιο του Ε.Π. <<Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη>>

2. Το με αριθμ.πρωτ.18938/07.12.2017 διαβιβαστικό του Δήμου Γόρτυνας με τα συμπληρωματικά συνημμένα αυτού σε ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ

3. Το με αριθμ.πρωτ. οικ.1478/16.02.2018 Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων προτάσεων της Πρόσκλησης με αριθμ. Πρωτ.οικ.5099/28.04.2016 ​​

​​Προχώρησε, σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ.οικ.2774/03.04.2018 Εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την ένταξη της πράξης στον Άξονα Προτεραιότητας <<ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)>>.